مراحل کانکت شدن:

  • CAMERA
  • USER MANUAL
  • Bracket (w Carabiner)
  • Terminal Block

ابعاد دوربین :


جا نمای کابل های دوربین های اسپید دام 

نکته:آپشن oudio جهت استفاده دوربین های IP می باشد.

منبع:برگرفته از سایت علم و صنعت